Mitingo nutarimas

2017 m. lapkričio 17 d. mitingo Lukiškių aikštėje Vilniuje

„Už Vytį, Už Lietuvos valstybę ir jos istoriją“

NUTARIMAS

Mes, Lietuvos piliečiai, lapkričio 17 d. susirinkę į pagrindinę reprezentacinę valstybės aikštę Vilniuje,

PRIMENAME:

kad Lukiškių aikštės statusas valstybės teisės aktais yra nustatytas jau prieš dvidešimt metų;

kad Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra patvirtintas uždavinys šioje aikštėje pastatyti paminklą visų laikų kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę;

TODĖL

apgailestaudami, kad per du dešimtmečius valstybės intitucijos taip ir nesugebėjo išspręsti šio uždavinio, o atsakingi valstybės pareigūnai netgi sąmoningai vengė rasti sprendimą, kuris atitiktų Lietuvos valstybingumo ir laivės kovų idealus;

remdami šių metų pavasarį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą rezoliuciją, be išlygų įpareigojančią išreikšti Lietuvos valstybės simbolio Vyties idėją, ir kviesdami visus pritariančius aktyviai prisidėti prie jos įgyvendinimo;

piktindamiesi dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaliavimo iš naujo organizuoti konkursą, kurio sąlygose įtvirtintas siekis susilpninti teisės aktais nustatytą ir, kaip rodo sociologinės apklausos, gavusią Tautos pritarimą pagrindinę Lukiškių aikštės paskirtį;

pabrėždami, kad gaištamas brangus laikas ir neišnaudojamos galimybės deramai sutikti ir įprasminti Valstybės atkūrimo šimtmetį, pagerbti Lietuvos Valstybę, jos kūrėjus ir kovotojus už jos laisvę;

įspėdami valstybės pareigūnus ir institucijas dėl tyliai, bet sistemingai vykdomos  nusikalstamos Lietuvos išvalstybinimo ir konstitucinių vertybių neigimo politikos, prieštaraujančios Tautos valiai ir Konstitucijoje įtvirtintoms jos suverenumo galioms, kurios ir yra tikrasis visų pareigūnų bei institucijų valstybinės valdžios šaltinis,

NUTARIAME:

  1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 2 d. priimtą rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“ (Nr. XIIIP-600) ir nedelsiant, iki 2018 m. vasario 16 d., Lukiškių aikštėje pabaigti memorialo kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę darbus, o iki 2018 m. liepos 6 d. (vėliausiai – iki 2019 m. vasario 16 d.) pastatyti VYČIO-LAISVĖS KARIO paminklą, taip garantuojant deramą ilgaamžės Lietuvos valstybės reprezentavimą.
  2. Įgyvendinant šį tikslą siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti reikalingą finansavimą ir sudaryti detalų darbų vykdymo grafiką, prisiimant atsakomybę už jo vykdymą.
  3. Siūlyti Lietuvos Respublikos Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson prisiimti atsakomybę dėl negebėjimo ar nenoro organizuoti deramą Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečio pagerbimą Vyčio ir kovotojų už Lietuvos laisvę memorialu, todėl atsistatydinti pačiai, o jeigu tai nebūtų padaryta – siūlyti Seimui pradėti interpeliaciją šiai pareigūnei.
  4. Įsteigti visuomeninį komitetą, kuris prižiūrės tiek su Lukiškių aikštės sutvarkymu bei Vyties su laisvės kovotojų memorialu pastatymu atliekamus darbus, tiek ir kitas Seimo bei Vyriausybės įgyvendinamas priemones ir darbus, susijusius su Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimu, istorinės atminties ir valstybingumo tradicijų stiprinimu ir konstitucinių vertybių puoselėjimu.

Šis nutarimas siunčiamas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei.

Mitingo dalyvių vardu,

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“

Pirmininkas                                           Gintaras Karosas